English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Warsztaty: Mobbing i dyskryminacja w pracy ...

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych, lokalnych aktywistów, aktywistki na warsztaty w ramach Akademii Active Citizens:

Mobbing i dyskryminacja w pracy. Aspekty prawne i psychologiczne przeciwdziałania

17-18 marca 2018 r. (sobota-niedziela), godziny 10.00-17.00 (sobota) i 10.00-15.00 (niedziela) w Gdańsku

Zapisy odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesłać do 11.03.2018 r. na adres anna.urbanczyk@ikm.gda.pl  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres:

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

 

Numer faxu: 58 760 72 15

Liczba miejsc jest ograniczona do 18 osób. Potwierdzenie udziału w warsztatach osoby zakwalifikowane otrzymają do dnia 13.03. 2018 r.

Wstęp wolny

Serdecznie zapraszamy!

Warsztaty mają przygotować osoby uczestniczące do prawidłowego diagnozowania i reagowania na sytuacja mobbingowe i dyskryminację w miejscu pracy. W trakcie dwudniowych zajęć zostaną pokazane typowe zachowania niepożądane w miejscu pracy, z którymi można spotkać się we własnej działalności zawodowej oraz szczególnie w ramach rzecznictwa na rzecz osób poszukujących pomocy u organizacji pozarządowej. Warsztat nakierowany jest na praktyczne zrozumienie problemów, zbudowania ich świadomości oraz kształtowania umiejętności reagowania na zachowania przemocowe w miejscu pracy. Szczególny nacisk zostanie położony na problemy takie jak nękanie, zastraszanie, przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna i seksualna w miejscu pracy oraz sposoby reagowania na nie.

Cel szkolenia:

- zapoznanie się z definicjami mobbingu, molestowania, molestowania seksualnego i innych form dyskryminacji na tle niepożądanych zachowań w miejscu pracy,

- zwiększenie świadomości własnych możliwości przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w organizacji oraz dostępnych narzędzi wsparcia osób, które są nimi dotknięte

- refleksja nad własną postawą w sytuacji konfliktu i przemocy w miejscu pracy

- zapoznanie z orzecznictwem sądów pracy oraz Sądu Najwyższe i praktycznymi wnioskami, które z nich płyną

- zapoznanie z możliwościami reagowania na błędne oskarżenia oraz zasadami reagowania na fałszywe ofiary mobbingu lub dyskryminacji

- zrozumienie wymogów prawnych i procesowych dla uzyskania sądowej ochrony praw osób mobbowanych lub dyskryminowanych

- zwiększenie świadomości na temat obowiązków pracodawców w zakresie gwarantowania miejsca pracy wolnego od mobbingu lub dyskryminacji.

Metodologia:

- warsztat, ćwiczenia indywidualne i grupowe, rozwiązywanie zadań, mini-wykłady, analiza orzecznictwa i case study, dyskusja.

 

Osoba prowadząca:

Grzegorz Ilnicki - prawnik, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 roku pracuje w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Aval - Consult" w Gdańsku. W latach 2011-2013 wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. W latach 2015-2017 pełnił funkcję koordynatora antymobbingowej Komisji Wyjaśniającej w ENERGA S.A. W ramach swojej praktyki sądowej posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych m.in. z: dyskryminacją w zatrudnieniu, mobbingiem, molestowaniem i molestowaniem seksualnych, fałszywymi ofiarami mobbingu i fałszywymi oskarżeniami o mobbing, rozstrzyganiem konfliktów w środowisku pracy, karami porządkowymi, rozwiązywaniem umów o pracę. 


Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych. Współpracuje z zarządami spółek kapitałowych jako Doradca Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Mobbingowych i Dyskryminacyjnych lub jako Ombudsman ds. Równego Traktowania. Posiada bogate doświadczenia w sprawach związanych z prowadzeniem zwolnień grupowych. W 2016 roku był członkiem zespołu negocjacyjnego w procesie transformacji Banku BPH S.A. Konsultował także zwolnienia grupowe w branży farmaceutycznej, offshore’owej i finansowej. 
W 2008 roku ukończył międzynarodowy kurs doradztwa równościowego organizowany przez Böll- Stiftung i Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. W 2013 roku ukończył kurs certyfikacyjny dla doradców antymobbingowych Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. 


 

O mobbingu i dyskryminacji:

Mobbing i dyskryminacja to zjawiska, na które narażona jest każda organizacja. Każde skupisko ludzkie może spotkać się z występowaniem zachowań niepożądanych. W działalności organizacji pozarządowych, które nastawione są na działania na rzecz obywateli lub praw człowieka ma to wymiar podwójny. Po pierwsze problemy mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu pojawiają się bardzo często, jako potrzeby osób korzystających ze wsparcia NGO lub też w grupach defaworyzowanych na rzecz których stowarzyszenia, fundacje lub organizacje nieformalne podejmuje swoje działania. Po drugie sami pracownicy i współpracownicy NGO spotykają się w ramach swojej pracy zawodowej i społecznej z zachowaniami niepożądanymi w organizacji, takimi właśnie jak mobbing i różne formy dyskryminacji.

Szkolenie dotyczy praktycznych sposobów diagnozowania mobbingu i dyskryminacji oraz rozróżnienia ich od innych zjawisk, które nimi nie są. Osoby uczestniczące w szkoleniu poznają granice, których w zachowaniach ze współpracownikami nie należy przekraczać oraz tego konsekwencje. Po szkoleniu uczestnicy i uczestniczki szkolenia będą potrafili ocenić, czy określone zachowanie można ocenić jako niepożądane oraz jakie środki można podjąć, aby mu przeciwdziałać.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniający kompetencje zarządzania organizacjami i zmianą społeczną w różnorodnym świecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstała w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarządowych zgłaszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeństwo w rekrutacji będą mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna Społeczność.

W czasie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe i wegański obiad – w sobotę.

 

Facebook