English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

Zapytanie ofertowe

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-03-2017

 

Nazwa zamawiającego

STOWARZYSZENIE EDUQ

Numer ogłoszenia

1024930

Treść ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym umiejętności w zawodzie dla grupy 30 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy kurs musi składać się z 80 godzin zajęć teoretycznych oraz 220 godzin zajęć praktycznych przez 4 dni w tygodniu i 7 godzin dziennie. Kurs musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji.

Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie szkolenia i kursy, z warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) będzie uczestniczyć w realizacji, co najwyżej jednego kursu w tym samym czasie, ze względu na ryzyko realizacji zajęć dla kilku osób w tym samym terminie (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków).

Lista kursów:
1. Kurs krawiecki
2. Kurs: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3. Kurs stolarski
4. Kurs gastronomiczny: pomoc kuchenna
5. Kurs spawacza: spawanie gazowe metoda 311
6. Kurs sprzedawca z modułem obsługi kas fiskalnych
7. Kurs z obsługi wózka widłowego (jako uzupełnienie kursu stolarskiego dla 1 uczestnika) wynikający z Indywidualnego Programu Zatrudnienia Społecznego
Elementem każdego kursu (z punktów I-VI) musi być kurs „Eksploatacja urządzeń energetycznych z egzaminem URE” (Kurs G1 - 16 godzin na grupę), zajęcia z zakresu BHP i ppoż. oraz pierwsza pomoc przedmedyczna (14 godzin). Aby uniknąć podwójnego finansowania, Wykonawca obliczając cenę ofertową musi wziąć pod uwagę realizację tych zajęć w 1 grupie, co pomniejszy łączną ilość godzin poszczególnych kursów.
Pełny opis zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork. Ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści z dopiskiem „CIS Łęczyce - oferta na kursy zawodowe”, ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby stowarzyszenia – adres j.w.

Uwaga: oferty należy składać do godziny 11:00, dnia 20.03.2017 r.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

eduq.biuro@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Zambrzycki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

695-958-282

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym umiejętności w zawodzie dla grupy 30 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy kurs musi składać się z 80 godzin zajęć teoretycznych oraz 220 godzin zajęć praktycznych przez 4 dni w tygodniu i 7 godzin dziennie. Kurs musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji.

Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie szkolenia i kursy, z warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) będzie uczestniczyć w realizacji, co najwyżej jednego kursu w tym samym czasie, ze względu na ryzyko realizacji zajęć dla kilku osób w tym samym terminie (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków).

Lista kursów:
1. Kurs krawiecki
2. Kurs: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3. Kurs stolarski
4. Kurs gastronomiczny: pomoc kuchenna
5. Kurs spawacza: spawanie gazowe metoda 311
6. Kurs sprzedawca z modułem obsługi kas fiskalnych
7. Kurs z obsługi wózka widłowego (jako uzupełnienie kursu stolarskiego dla 1 uczestnika) wynikający z Indywidualnego Programu Zatrudnienia Społecznego
Pełny opis zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: wejherowski Miejscowość: Strzebielino

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie kursów zawodowych celem nabycie kompetencji zawodowych lub kwalifikacji przez uczestników

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursów zawodowych zakończonych egzaminem sprawdzającym umiejętności w zawodzie dla grupy 30 osób w ramach projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy kurs musi składać się z 80 godzin zajęć teoretycznych oraz 220 godzin zajęć praktycznych przez 4 dni w tygodniu i 7 godzin dziennie. Kurs musi zakończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji lub kompetencji.

Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie szkolenia i kursy, z warunkiem, że jedna osoba prowadząca zajęcia (wskazana przez Wykonawcę) będzie uczestniczyć w realizacji, co najwyżej jednego kursu w tym samym czasie, ze względu na ryzyko realizacji zajęć dla kilku osób w tym samym terminie (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków).

Lista kursów:
1. Kurs krawiecki
2. Kurs: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
3. Kurs stolarski
4. Kurs gastronomiczny: pomoc kuchenna
5. Kurs spawacza: spawanie gazowe metoda 311
6. Kurs sprzedawca z modułem obsługi kas fiskalnych
7. Kurs z obsługi wózka widłowego (jako uzupełnienie kursu stolarskiego dla 1 uczestnika) wynikający z Indywidualnego Programu Zatrudnienia Społecznego
Pełny opis zamówienia znajduje się w załączniku do ogłoszenia.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2017 r. Z przyczyn losowych lub szczególnych przypadków, których nie można było przewidzieć wcześniej termin może ulec zmianie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Usługa musi być realizowana przez instytucję posiadającą wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy.
2. Wykonawca musi posiadać certyfikat jakości usług (akredytację kuratora oświaty) lub certyfikat zarządzania jakością kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub inny znak jakości.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy są zobowiązani:
1. Złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 7 kursów z zakresu poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (co najmniej jednego kursu w każdym z punktów I-VII).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy są zobowiązani:
1. Złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca musi zapewnić miejsce realizacji na terenie powiatu lęborskiego lub wejherowskiego – w przypadku innych miejsc Wykonawca zapewnia transport uczestników na własny koszt.
2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 2.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy są zobowiązani:
1. Złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Załączyć do formularza ofertowego oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 2
Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zdarzeń losowych oraz szczególnych okoliczności, które trudno było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, istnieje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w zakresie:
a) zmiany w nazwie, oznaczeniu, siedzibie, numerze konta bankowego Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy dokonanej w trakcie trwania umowy,
b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
c) zmiany ilości osób na poszczególnych kursach, a w związku z tym zmiany wartości umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy są zobowiązani:
1. Złożyć na formularzu ofertowym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Załączyć do formularza ofertowego oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – wg zał. Nr 2

Zamówienia uzupełniające

nie przewiduje się

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1. Kryterium 1 (K1) Cena oferty brutto - 60 %
Oferta będzie oceniana w w/w kryterium wg następującego wzoru:
Cena minimalna (najniższa spośród złożonych ofert)
K1 = -------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena przedstawiona w ofercie

2. Kryterium 2 (K2) Doświadczenie wykonawcy (ilość przeprowadzonych kursów) - 40 %
K2 = Liczba punktów uzyskanych w przez Wykonawcę zgodnie z poniższą skalą (max. 40 punktów):
• Przeprowadzenie min. 7 kursów w zakresie tematyki szkolenia – 0 pkt.
• Przeprowadzenie 8 – 14 kursów w zakresie tematyki szkolenia – 10 pkt.
• Przeprowadzenie 15 – 21 kursów w zakresie tematyki szkolenia – 20 pkt.
• Przeprowadzenie 22- 28 kursów w zakresie tematyki szkolenia – 30 pkt.
• Przeprowadzenie 29 kursów i więcej w zakresie tematyki szkolenia – 40 pkt.

Pierwsze 7 kursów w zakresie tematyki szkolenia dotyczyć musi każdego z 7 rodzajów kursów (jest to warunek udziału w postępowaniu). Pozostałe kursy w zakresie tematyki szkolenia wskazane w ofercie (za które będą przyznawane punkty w kryterium nr 2) nie muszą dotyczyć wszystkich siedmiu rodzajów.

Punkty za kryterium „doświadczenie wykonawcy (ilość przeprowadzonych kursów)” zostaną przyznane w skali punktowej 0 – 40 punktów, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę doświadczenia w formularzu ofertowym wg skali podanej powyżej.

SPOSÓB OCENY OFERT:
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższy wzór:
O = K1 + K2
gdzie:
O – oznacza łączną ocenę, jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
K1 – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
K2 – liczba punktów uzyskanych w kryterium – „doświadczenie wykonawcy (ilość przeprowadzonych kursów)”
1. Oferty złożone w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie ocenione zostaną w oparciu o ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (ułamkowa liczba punktów będzie zaokrąglona do pełnych liczb zgodnie z zasadami matematycznymi).
2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi łącznie 100 pkt.
3. Oferta, która spełni wszystkie warunki i wymagania oraz uzyska najwyższą ilość, obliczona wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą (przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ocen z tytułu określonych kryteriów).
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania w/w powiązań – zał. Nr 2.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

STOWARZYSZENIE EDUQ

Adres

Bolesława Krzywoustego 1

84-300 Lębork

pomorskie , lęborski

Numer telefonu

694242952

Fax

597260924

NIP

8411667603

Tytuł projektu

„Aktywizacja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Łęczyce”

Numer projektu

RPPM.06.01.02-22-0060/16-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Facebook