Zapytanie ofertowe OL/RR/01/2021

Utworzono: 23-04-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

 

Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

603424154

biuro@eduqlebork.pl

 

Osoba do kontaktów: 

Marzena Engel

 

tel. 513-011-277

marzena.engel@gmail.com


 

 1. Rodzaj i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ, Klub Osiedlowy BAZA,  w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Usługi będą świadczone od 17.05.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 

 

 1. Opis realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, znajdującym się w Klubie Osiedlowym BAZA, w Lęborku przy ul. Łokietka 5. 

Powyższe działania są realizowane przez Stowarzyszenie EDUQ w projekcie Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Klub  Osiedlowy BAZA jest miejscem gdzie uczestnicy projektu spotykają się, integrują, wspólnie spędzają czas, rozwijają swoje umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe i integracyjne. 

Uczestnicy projektu będą rekrutowani z rejonu objętego rewitalizacją. Docelowa grupa to 8-12 dorosłych uczestników. 

 1. SPOSÓB REALIZACJI

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć warsztatowych dla 8-12 uczestników. Zajęcia odbywać się będą w 2 grupach dla dorosłych uczestników 6 godzin jednorazowo. Łączna liczba wynosi 42 godzin - 7 spotkań.
W terminie dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników.  

 1. CEL REALIZACJI

Zapewnienie uczestnikom możliwości do rozwoju swoich umiejętności w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poprzez realizację cyklicznych zajęć warsztatowych. 

 1. ADRESACI, LICZBA UCZESTNIKÓW:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji Lębork-Nowy Świat 

Grupa uczestników (8-12 osób) w 2 grupach warsztatowych.

 1. CZAS TRWANIA:

Średnio 7 spotkań po 6 godzin w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Klubie Osiedlowym BAZA,  realizowane będą z uwzględnieniem optymalnej organizacji,  co do formy realizowanych zajęć, potrzeb Uczestników, jak i pory dnia.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

Warsztaty polegać mają na stworzeniu “ogrodu ziołowego” oraz zaaranżowaniu 10 donic sezonowymi roślinami ozdobnymi. 

Wykonawca w cenie uwzględni materiały, które będą niezbędne do prowadzenia zajęć w ilości wystarczającej na każdego uczestnika i zgodnych z tematyką zajęć.  

f.  MIEJSCE REALIZACJI:

Miejsce realizacji zajęć to Klub Osiedlowy BAZA ul. Łokietka 5, 84-300 Lębork. Miejsce udostępnione nieodpłatnie.

g.  KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena ofert nastąpi na podstawie jednego kryterium: 

Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42 – waga 100% . Cena musi zawierać w sobie wszelkie niezbędne koszty, które Wykonawca przewiduje ponieść w związku z realizacją usługi .

Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 – formularza ofertowego.

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: 

 

CRn

K1 =    ---------------------------      x 100 pkt.

CRo 

K1 - wartość punktowa: Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42 

CRn - Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42 wg najkorzystniejszej oferty.

CRo -Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42 wg ocenianej oferty.

 

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Przewidywany termin wykonania zamówienia:

od 17.05.2021 r. do 30.06.2021 r. 

 1. Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia osób prowadzących zajęcia posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie o podobnej tematyce. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu.
  Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp.

 2. przeprowadzenia zajęć w sposób należyty, ze szczególną starannością i posiadaną wiedzą merytoryczną, według własnego wyboru; 

 3. uwzględniania w kontaktach z uczestnikami następujących zasad:

- zasada akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności Uczestnika;
- zasada indywidualizacji – podmiotowego podejścia do Uczestnika, jego niepowtarzalnej osobowości z jej prawami i potrzebami;
- zasada poufności – respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od Uczestnika bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego prawa);
- zasada prawa do samostanowienia – prawo Uczestnika do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia).

 

W KOSZT REALIZACJI WARSZTATÓW NALEŻY WKALKULOWAĆ (KOSZTY, KTÓRE PONOSI WYKONAWCA):

 • koszt zaświadczeń, dokumentacji związanej z realizacją zajęć oraz ewaluacji przeprowadzonych zajęć, itp.

 • koszt materiałów florystycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć warsztatowych (przyborów, roślin, nasion, elementów kompozycji itp.) niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów florystyczno-ogrodniczych.

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą:

 1. Forma komunikacji: pisemna lub elektroniczna.

 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 3. Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany do opracowania harmonogramu w ramach przedmiotu zamówienia. Harmonogram należy ustalić we współpracy z Zamawiającym i uczestnikami.

 4. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

 5. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji zrealizowanych zajęć.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ, ul. Krzywoustego 1,84-300 Lębork lub telefonicznie pod numerem tel. 513-011-277. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego jest Marzena Engel.  zapraszam do kontaktu w godzinach   od 9:00 do 14:00. od poniedziałku do piątku.

 7. Termin oraz miejsce składania ofert – do 25.06.2020

 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e—mail: biuro@eduqlebork.pl,  do dnia 25.06.2020 do godziny 15.00  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty

 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono                              w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 1. CV osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,

 2. Oświadczenie o niekaralności  - załącznik nr 2, 

 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Załącznik nr 3, 

 4. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

 

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. 

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 1. Warunki zawarcia umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów przygotowanych przez Zleceniodawcę. 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego


 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

…………………….……………….

 (miejscowość, data)


 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)*

 

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna,  tj. wspólnicy spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej)

REGON: …………………………………………… NIP: ……………………………………………

tel. ……………………… faks ………………………… 

adres e-mail ……..………………………………………

Nr KRS (jeżeli  dotyczy):……..……………………..…………………………………………………..

 

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych w ramach projektu „Ożywiony Lębork NOWY ŚWIAT- usługi społeczne dla mieszkańców rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 

 

 1. Oferuję kompleksowe wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia 

 

Nazwa kryterium

 

K 1: Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 42) …………….…….…… (obejmująca wszystkie koszty przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia)

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………..

 

Cena brutto (z Vat) za 1 godzinę kursu: ……………………
(obejmująca wszystkie koszty przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia)

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………..……………….

 

 1. Składając ofertę oświadczamy, że:

 • Jako Wykonawca spełniam warunki udziału w postępowaniu – określone przez Zamawiającego
  w punkcie IV Ogłoszenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonałem co najmniej 2 zbliżone do przedmiotu zamówienia formy wsparcia: warsztaty z zakresu tematyki zamówienia, na które złożyłem ofertę, 

 • nazwa warsztatu
 

 
 • krótki opis zakresu tematycznego

 

 
 • podmiot na rzecz którego została wykonana usługa

   
 • termin realizacji

   

 

 • Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść ogłoszenia
  o zamówieniu (zwanego dalej Ogłoszeniem) wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami oraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,

 • Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w Ogłoszeniu
  i załącznikach do Ogłoszenia. 

 • W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w ogłoszeniu wraz z załącznikami i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 • Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia składamy ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych.

 • We wskazanej powyżej Cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie koszty bezpośrednie
  i pośrednie, jakie uważamy za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,
  a w szczególności podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W cenie brutto oferty uwzględniliśmy wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane przez Zamawiającego w ogłoszeniu i załącznikach do Ogłoszenia oraz w wyjaśnieniach i zmianach Ogłoszenia i załączników do Ogłoszenia.

 • Podana przez nas Cena brutto pozostanie stała tzn. nie ulegnie zmianie przez cały okres realizacji (wykonywania) przedmiotu zamówienia.

 • Oświadczam, że akceptuję warunki płatności 30 dni od dostarczenia poprawnie wypełnionej faktury wraz z protokołem odbioru do siedziby Zamawiającego,

 • Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 • Faktura/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia wystawiony/-a będzie na: Stowarzyszenie EDUQ, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork, NIP: 841-166-76-03, REGON: 220577396

 • Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. Wówczas należy usunąć treść powyższego oświadczenia poprzez jego przekreślenie.

 

 1. Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wskazujemy:

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………….

Adres poczty elektronicznej: ……………………………

Nr faksu i tel.: ……………………………………………..

 

 1. Ofertę składamy na …………………………... kolejno ponumerowanych stronach.

 

Załączniki:

 • Oświadczenie o braku występowania powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2

 • Oświadczenie w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia) – załącznik nr 3 

………………………… dnia …………………………..


 

........................................................................................................

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)*W przypadku osób fizycznych składających ofertę zgodnie z art. 434 Kodeksu Cywilnego nazwą (firmą) osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, w przypadku spółki cywilnej należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich wspólników.


 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

 

    ................................................ (miejscowość, data)

 ...............................................................

 (oznaczenie Wykonawcy / pieczęć
adresowa firmy Wykonawcy / PESEL)

 

OŚWIADCZENIE

o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

oświadczam, że

 1. Nie byłem/am karany/a za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe oraz wymierzenia kary zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

 2. Korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. 

 

Niniejsze oświadczenie składam pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - “Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” - (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 ze zm.)  


 

  .............................................................................................

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)
 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego


   ................................................ (miejscowość, data)

 ...............................................................

 (oznaczenie Wykonawcy / pieczęć
adresowa firmy Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH

 

Składając ofertę w odpowiedzi na  ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z:

 • beneficjentami projektu

 • osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta projektu

 • osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta projektu czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy

osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 • posiadanie udziałów lub co najmniej 10 % akcji;

 • pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika;

 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

  .............................................................................................

 (Pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)