English Edukacja, promocja i organizacja wolontariatu, działalność kulturalna,
współpraca międzynarodowa, doradztwo zawodowe, ekologia

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA,

ZAPYTANIE OFERTOWE 

dotyczące zorganizowania warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, Klub Osiedlowy BAZA, w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego :

Stowarzyszenie EDUQ

ul. Krzywoustego 1

84-300 Lębork

603424154

biuro@eduqlebork.pl

Osoba do kontaktów: 

Magdalena Kuźmicz

tel. 602851502

magdalena.kuzmicz@eduqlebork.com

 1. Rodzaj i przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ, Klub Osiedlowy BAZA,  w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Usługi będą świadczone od 15.08.2020 r. do 30.10.2020 r. 

 1. Opis realizacji przedmiotu zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na przeprowadzeniu warsztatów florystyczno-ogrodniczych dla grupy dorosłych, znajdującym się w Klubie Osiedlowym BAZA, w Lęborku przy ul. Łokietka 5. 

Powyższe działania są realizowane przez Stowarzyszenie EDUQ w projekcie Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Klub  Osiedlowy BAZA jest miejscem gdzie uczestnicy projektu spotykają się, integrują, wspólnie spędzają czas, rozwijają swoje umiejętności poprzez zajęcia warsztatowe i integracyjne. 

Uczestnicy projektu będą rekrutowani z rejonu objętego rewitalizacją. Docelowa grupa to 8-12 dorosłych uczestników. 

 1. SPOSÓB REALIZACJI

Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie poprzez świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć warsztatowych dla 8-12 uczestników. Zajęcia odbywać się będą w 1 grupie dla dorosłych uczestników 8 godzin jednorazowo. Łączna liczba wynosi 30 godzin. W terminie dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników.  

 1. CEL REALIZACJI

Zapewnienie uczestnikom możliwości do rozwoju swoich umiejętności w ramach projektu Ożywiony Lębork „NOWY ŚWIAT” - usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, poprzez realizację cyklicznych zajęć warsztatowych. 

 1. ADRESACI, LICZBA UCZESTNIKÓW:

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby dorosłe, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji Lębork-Nowy Świat 

Grupa uczestników (8-12 osób) w jednej grupie warsztatowej.

 1. CZAS TRWANIA:

Średnio 5 spotkań po 8 godzin w godzinach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Klubie Osiedlowym BAZA,  realizowane będą z uwzględnieniem optymalnej organizacji,  co do formy realizowanych zajęć, potrzeb Uczestników, jak i pory dnia.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

         

                         W zajęcia warsztatowe w ilości  5 spotkań po 8 godziny należy uwzględnić materiały pomocnicze,      

           które   będą niezbędne do prowadzenia zajęć w ilości wystarczającej na każdego uczestnika i zgodnych z tematyką zajęć.  

 1. MIEJSCE REALIZACJI:

Miejsce realizacji zajęć to Klub Osiedlowy BAZA ul. Łokietka 5, 84-300 Lębork. Miejsce udostępnione nieodpłatnie.

g) KRYTERIUM OCENY OFERT

Ocena ofert nastąpi na podstawie jednego kryterium:

Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 40waga 100% . Cena musi zawierać w sobie wszelkie niezbędne koszty, które Wykonawca przewiduje ponieść w związku z realizacją usługi .

      Weryfikacja na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę załącznika nr 1 – formularza ofertowego.      

Przyznaje się punkty według następującego wyliczenia: 

 

CRn

K1 =    ---------------------------      x 100 pkt.

CRo

 

K1 - wartość punktowa: Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 40

CRn - Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 40 wg najkorzystniejszej oferty.

CRo -Łączna cena oferty brutto (z Vat) - obliczona jako cena ofertowa brutto za 1 godzinę x łączna liczba godzin – 40 wg ocenianej oferty.

 1. Oferty częściowe:

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 1. Przewidywany termin wykonania zamówienia:

Od 15.08.2020 do 30.10.2020

 1. Obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia osób prowadzących zajęcia posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu minimum 2 szkoleń o podobnej tematyce. Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez osoby spełniające warunki udziału w postępowaniu. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, w formie eksternistycznej itp.
 2. przeprowadzenia zajęć w sposób należyty, ze szczególną starannością i posiadaną wiedzą merytoryczną, według własnego wyboru; 
 3. uwzględniania w kontaktach z uczestnikami następujących zasad:

- zasada akceptacji – oparta na zasadach tolerancji, poszanowania godności Uczestnika;
 - zasada indywidualizacji – podmiotowego podejścia do Uczestnika, jego niepowtarzalnej osobowości z jej prawami i potrzebami;
- zasada poufności – respektowania prywatności i nieujawniania informacji uzyskanych od Uczestnika bez jego wiedzy i zgody osobom trzecim (z wyłączeniem wyjątków wynikających z przepisów obowiązującego prawa);
- zasada prawa do samostanowienia – prawo Uczestnika do wolności i odpowiedzialności za swoje życie (z wyłączeniem sytuacji zagrożenia zdrowia i życia).

W KOSZT REALIZACJI WARSZTATÓW NALEŻY WKALKULOWAĆ (KOSZTY, KTÓRE PONOSI WYKONAWCA):

 • koszt zaświadczeń, dokumentacji związanej z realizacją zajęć oraz ewaluacji przeprowadzonych zajęć, itp.
 • koszt materiałów florystycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć warsztatowych (przyborów, kwiatów, donic, elementów kompozycji itp.) niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów florystyczno-ogrodniczych.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą:

 1. Forma komunikacji: pisemna lub elektroniczna.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być dostarczona w formie pisemnej.
 4. Wykonawca będzie zobowiązany do potwierdzania (w formie pisemnej lub elektronicznej) dyspozycji otrzymanych od Zamawiającego, związanych z bieżącą realizacją zadań wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zwłaszcza dotyczących terminów świadczenia usług.
 5. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu bieżącej informacji o wszelkich nieprawidłowościach w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 6. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu prowadzenia obserwacji zrealizowanych zajęć.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ, ul. Krzywoustego 1,84-300 Lębork lub telefonicznie pod numerem tel. 602851502. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego jest Magdalena Kuźmicz zapraszam do kontaktu w godzinach   od 9:00 do 16:00. od poniedziałku do piątku.

 

 1. Termin oraz miejsce składania ofert – do 28.07.2020
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 
 • Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres e—mail: biuro@eduqlebork.pl,  do dnia 28.07.2020 do godziny 15.00  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 • Niekompletna oferta zostanie odrzucona.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty
 1. Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono                              w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Wraz z ofertą konieczne jest złożenie następujących dokumentów:
 1. CV osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,
 2. Oświadczenie o niekaralności  - załącznik nr 2, 
 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Załącznik nr 3,

 

 1. Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, iż warunki ogłoszenia mogą być zmienione lub ogłoszenie może zostać anulowane, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. 

Oferty niekompletne i złożone po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Dopuszczalną i akceptowalną formą korespondencji na każdym etapie jest forma elektroniczna. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

 

 1. Warunki zawarcia umowy

Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na podstawie wzorów przygotowanych przez Zleceniodawcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook