Nabór na stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach

Utworzono: 23-12-2016

Nabór na stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach

Stowarzyszenie EDUQ ogłasza nabór na stanowisko kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach. Kandydaci mogą składać oferty do dnia 30.12.2016 r.

 

1. Nazwa i adres jednostki: Centrum Integracji Społecznej, Strzebielino, ul. Tuwima 4

 

2. Określenie stanowiska: Kierownik

 

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):

   a) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego,

   b) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika

   c) posiadanie stażu pracy - minimum 3 lata,

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):

   a) otwartość na komunikowanie się w grupie pracowniczej i innej grupie społecznej,

   b) umiejętność podejmowania decyzji,

   c) znajomość tematyki z zakresu ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o samorządzie gminnym,

   d) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa,

 

5. Zakres zadań wykonywanych w szczególności na stanowisku :

  1) reprezentowanie CIS na zewnątrz,

  2) kierowanie pracą osób zatrudnionych w CIS i sprawowanie nadzoru na realizacją zadań merytorycznych;

  3) współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej;

  4) określanie zadań służbowych wszystkich pracowników CIS;

  5) przyjmowanie do CIS uczestników reintegracji zawodowej i społecznej oraz nadzór nad realizacją Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego;

  6) kierowanie gospodarką finansową CIS zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  7) dysponowanie środkami określonymi w budżecie CIS oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie;

  8) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom i uczestnikom CIS;

  9) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia CIS w sprzęt i urządzenia niezbędne do realizacji procesu reintegracji zawodowej i społecznej uczestników;

  10)  zawieranie umów o pracę z pracownikami, oraz innych umów z podmiotami współpracującymi z CIS na podstawie udzielonych pełnomocnictw;

11) informowanie Wojewody o każdej zamianie danych zawartych we wniosku o nadanie statusu CIS;

  12) opracowywanie miesięcznego programu zajęć w CIS;

  13) promowanie oferty wytwórczej, handlowej i usługowej CIS oraz pozyskiwanie nabywców produktów i usług działalności statutowej CIS;

 

6. Zakres zadań wykonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) Zarządzanie administracyjne;

2) Opracowanie planu prac z uwzględnieniem kosztów, czasu oraz zasobów niezbędnych do ich realizacji;

3) Monitorowanie postępu finansowego i czasowego oraz ocena stopnia osiągnięcia wskaźników oraz celów, kwalifikowalności kosztów oraz w razie potrzeby wprowadzanie działań naprawczych.

 

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

CV prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: eduq.biuro@gmail.com albo składać osobiści w siedzibie Stowarzyszenia EDUQ, Lębork, ul. Krzywoustego 1, pok. 135 do dnia 29 grudnia 2016 r.