Centrum Integracji Społecznej

 

                                                                                                        

 

Projekt zakłada funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Łęczycach i Lęborku.

Inicjatywa skierowana jest do grupy  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz  osób z ich rodzin, klientów instytucji integracji społecznej w  Gminie Łęczyce,  oraz gminach powiatu lęborskiego.                                                                                                                                                                        

Projekt ma na celu poprawę jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej członków Centrum Integracji Społecznej poprzez  wdrażanie   kompleksowych    programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności.
Przedsięwzięcie zakłada współpracę z pracodawcami, GOPS/OPS , Instytucjami Kultury oraz Powiatowymi Urzędami Pracy.                                                                                     

Cele szczegółowe:
 -  Aktywizacja zawodowa co najmniej 22% uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez doprowadzenie do trwającego co
najmniej 3 m-ce zatrudnienia.

- Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez CIS.

-  Aktywizacja społeczno –zawodowa  osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

-  Działania związane z funkcjonowaniem CIS (tworzenie miejsc aktywizacji w nowoutworzonych podmiotach):

        - Indywidualne poradnictwo socjalne, psychologiczne, edukacyjno-zawodowe,

        - Grupowe doradztwo psychologiczne, zawodowe, prawno-obywatelskie;

        - Kursy z zakresu obsługi komputera;

        - Warsztaty zawodowe dla uczestników;

        - Animacja i integracja uczestników i ich rodzin.

 

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w  Lęborku i Łęczycach :  

 Hanna Osowska -  Sekretarz Stowarzyszenia EDUQ                                                

Hanna Osowska zajmuje się prowadzeniem Centrum Integracji Społecznej w Lęborku i Łęczycach,                                                                                                                                                          współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej, lokalnymi pracodawcami  oraz instytucjami odpowiedzialnymi                                                                                                                                                            za rozwój zatrudnienia socjalnego na terenie gmin. 

Kontakt :

  @ :  hanna.osowska@eduqlebork.pl

  tel :   534 350 946