Aktywni - pozytywni 2009

O PROJEKCIE "Aktywnipozytywni rozwój kompetencji kluczowych wolontariuszy"
 
►Projekt skierowany był do uczniów zaangażowanych już w działalność wolontaryjną lub potencjalnych wolontariuszy, chcących współpracować z naszym Stowarzyszeniem- łącznie 32. osoby.
 
►Głównym celem projektu było wyrównywanie szans wolontariuszy na dobry start w dorosłe życie poprzez nabycie umiejętności interpersonalnych, zarządzania projektami, samodzielnego i aktywnego planowania własnej przyszłości oraz aktywizację do działań na rzecz rówieśników
i własnej społeczności.
 
►Projekt zakładał realizację celów w dwóch częściach: teoretycznej (warsztaty szkoleniowe) oraz praktycznej (realizacja projektów przygotowanych przez młodzież).
 
WARSZTATY SZKOLENIOWE
  Warsztaty szkoleniowe zorganizowane zostały w Łebie w dn. 27- 31 VIII. Podzielone były na trzy bloki tematyczne, obejmujące:
►trening umiejętności społecznych,
►zarządzanie projektami,
►przygotowanie do wyboru ścieżki kariery zawodowej (z podziałem na gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
  Zajęcia warsztatowe odbywały się w dwóch grupach, a prowadzone były przez doświadczonych trenerów (umiejętności komunikacyjnych, doradcę zawodowego oraz lidera klubu pracy).
Młodzież w czasie wolnym od zajęć korzystała także z oferty ośrodka "Słoneczko"; m.in. uczestniczyli w dyskotece, wieczorze karaoke, wycieczce rowerowej oraz ognisku.
  Podczas warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup projektowych, w ramach których pisali wniosek aplikacyjny i ubiegali się o grant na realizację własnych projektów. Proponowane działania miały być zaplanowane i realizowane samodzielnie przez uczniów. Mogły dotyczyć działań kulturalnych, społecznych, ekologicznych, sportowych i in., przy czym odbiorcami projektu mieli być inni uczniowie lub inni członkowie lokalnej społeczności (z wyłączeniem członków grupy). Każdej grupie przydzielony został coache, wspierający wolontariuszy (bez angażowania się w ich pracę).
  Po zakończeniu projektu każda z grup musiała napisać „Raport merytoryczny” oraz dostarczyć dokumentację projektu /zdjęcia, artykuły prasowe itp./, a także przygotować prezentację multimedialną, którą młodzież prezentowała na konferencji podsumowującej. W rezultacie powstało sześć projektów, które realizowała młodzież, zgodnie z przyjętymi zasadami, na przełomie września i października (obligatoryjny termin zakończenia projektu- 15 października 2009r.).
 
REALIZACJA PROJEKTÓW MŁODZIEŻOWYCH
GRUPA COOLtura
  10 października- w sali kinowej LCK „Fregata" miał miejsce Festiwal Talentów „Mam pasję!", przygotowany przez grupę COOLtura w składzie: Michał Dąbrowski- lider (ZSGŻiA), Anna Soduła (ZSGŻiA), Paulina Smugała (II LO), Joanna Spoczyńska (ZSK), Aleksandra Janczak (Gimnazjum nr 1). Jako cel jego realizatorzy postawili sobie promocję talentów takich samych jak oni, młodych ludzi, a także zachęcenie innych do rozwoju i poszukiwań własnych zainteresowań. Do konkursu zgłosiło się dwudziestu dwóch indywidualnych uczestników i trzy grupy. Pośród prezentowanych pasji dominowały muzyczne- głównie taniec i śpiew, a także gra na instrumentach. Nie zabrakło też nietypowych zainteresowań, jak na przykład Air Soft Gun, o którym opowiadał jeden z pasjonatów. Natomiast najwięcej emocji wśród publiczności wzbudził pokaz umiejętności akrobatycznych grupy Hornet Trickz, na których występ widownia zareagowała szczególnie żywiołowo. Jury miało niełatwe zadanie. Ostatecznie przyznano następujące miejsca (egzequo):
I miejsce: Mateusz Deska- beatbox oraz Hornet Trickz- grupa akrobatyczna
II miejsce: Aleksandra Potrykus- taniec: hip-hop oraz Agata Wójcik- gitara i śpiew
III miejsce: Julia Płocharska- rysunek: manga oraz Agata Warzecha- akordeon
  Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Lęborku oraz Urząd Miasta. Burmistrz przyznał też nagrodę pozakonkursową dla Sylwii Lisowskiej, która wykonała karykaturę włodarza miasta. W przerwie dla uczestników i widzów przygotowano słodki poczęstunek, a także projekcję prezentacji multimedialnej, przedstawiającej kolejne etapy realizacji projektu. Wstęp na imprezę był otwarty, jednak nie mógł- z uwagi na bezpieczeństwo- przekroczyć liczby miejsc w sali kinowej, w związku z czym, niestety, części zainteresowanych nie udało się wejść na festiwal.
 
GRUPA KWINTET
 Pozostałe grupy przygotowały mniejsze projekty, ale równie ciekawe. Jeszcze we wrześniu odbyła się wycieczka do Runowa dla dzieci do lat 12 z terenów wiejskich, z których pochodzi młodzież, zorganizowana przez grupę Kwintet, w składzie: lider- Irena Urbanowicz (ZSM-I), Oktawia Fiedosiewicz, Magdalena Urbanowicz, Elżbieta Klasa, Michał Masny. Projekt nosił nazwę „Kucyk". Dzieciom zorganizowano liczne atrakcje, miały tez okazję poznać bliżej zasady hodowli koni i sztuki jeździectwa.
 
GRUPA DoJuMoNa
 Z kolei grupa DoJuMoNa realizowała projekt pt. „Sport to zdrowie". Członkowie tego zespołu w skadzie: lider- Dorota Twardowska, Monika Labuda, Julita Marszal, Natalia Szczypior (ZSGŻiA) przygotowali zabawy sportowe dla uczniów klasy pierwszej SP nr 4 w Lęborku, mające na celu urozmaicenie zajęć lekcyjnych oraz zachęcenie młodszych kolegów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza miała miejsce 7 października 2009r.
 
GRUPA Pokojowi kolorowi
 Z kolei grupa Pokojowi kolorowi, składająca się wyłącznie z gimazjalistów: lider- Magdalena Kotkiewicz, Aleksandra Anselm, Katarzyna Studzińska, Daria Buczak, Bartosz Dyszewski, Daniel Dunajski, Krzysztof Młodziński (SGJ i Gimnazjum nr 1 w Lęborku) przygotowała dla uczniów klasy trzeciej z SP nr 8 zajęcia warsztatowe w ramach projektu „Stop szkolnej przemocy". Było lepienie pacyfek z modeliny, zabawy i scenki tematyczne oraz rozdawanie ulotek. Celem projektu było propagowanie walki z przemocą w szkole.
 
GRUPA Młodzi w działaniu
 Natomiast grupa Młodzi w działaniu (lider- Sylwia Barward, ZSGŻiA) realizowała 15 X projekt „One beer..., One life...", który rozpoczął się konkursem dla klas I ZSGŻiA na temat alkoholu i używek, natomiast w sobotę- 17 X- młodzież przeprowadziła dodatkowo kampanię profilaktyczną wśród kierowców Lęborka, która polegała na rozdawaniu tematycznych ulotek. Akcja młodzieży miała na celu uświadomienie ludziom, zwłaszcza młodym, jakie zagrożenia niesie ze sobą jazda po wypiciu alkoholu i zażyciu środków odurzających. Realizacja projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia z zewnątrz, którego udzielili, oprócz władz powiatu i miasta, także inni sponsorzy- przedstawiciele lęborskich instytucji i różnych branż.
 
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA
  Konferencja podsumowująca przedsięwzięcie odbyła się 30 listopada 2009r. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu. Uczestniczyli w niej zaproszeni odbiorcy Projektu, przedstawiciele partnerów, przedstawiciele Centrum Wolontariatu w Słupsku, koordynatorzy wolontariatu z terenu powiatu lęborskiego, władze lokalne. Celem konferencji było przedstawienie Projektu, osiągniętych rezultatów, jego promocja oraz upowszechnienie dobrych praktyk. Każda z grup zaprezentowała efekty swojej pracy. Jako prelegenci zostali zaproszeni liderzy organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą metodą projektu. W trakcie konferencji został też ogłoszony wynik konkursu na najlepszy projekt młodzieżowy. Nagrody ufundowało nasze Stowarzyszenie. Dodatkowo Burmistrz miasta Lęborka- Włodzimierz Klata- wyróżnił dwie grupy i nagrodził ich symbolicznie słodkimi upominkami (czekolada), a liderzy grup otrzymali ponadto teczki z materiałami piśmiennymi.
  Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikat potwierdzający ich udział w projekcie oraz uzyskane umiejętności, a także pendrivy. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały konferencyjne z opisem całego projektu, dokumentacją działań młodzieżowych /prezentacje multimedialne/ oraz materiałami przygotowanymi przez prelegentów na temat metody projektów w pracy z młodzieżą oraz programu „Młodzież w działaniu".
 
Partnerzy projektu:
Starostwo Powiatu Lęborskiego
Urząd Miasta Lęborka 
ZSGŻiA im. Gryfa Pomorskiego w Lęborku
 
Projekt współfinansowany ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego FIO (Priorytet II. Obszar 2.)