Regulamin Aktywni - Pozytywni

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Aktywni- Pozytywni 2013

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Aktywni-Pozytywni, realizowanym przez Stowarzyszenie EDUQ.
 2. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Krzywoustego 1/115, 84- 300 Lębork. Kontakt: tel. 694 242 952, fax 059 7260924 lub drogą elektroniczną: biuro@eduq.pl
 3. Wszelkie informacje na temat Projektu będą przekazywane do wiadomości publicznej na stronie Stowarzyszenia: www.eduq.pl
 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Stowarzyszenia EDUQ, Starostwa Powiatowego         w Lęborku, Gminy Miasta Lębork, Gminy Cewice, Gminy Wicko, Gminy Nowa Wieś Lęborska oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Głównym celem projektu jest:
  - aktywizacja młodych ludzi mieszkających w powiecie lęborskim
  - wsparcie co najmniej 12 inicjatyw realizowanych przez grupy młodzieży
  - nabycie umiejętności interpersonalnych i zarządzania projektami
 6. Termin realizacji Projektu: kwiecień - lipiec 2013r.
 7. Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 13-24 lata zamieszkująca powiat lęborski.
 8. Każda osoba przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zgłoszeniowego powinna zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa.
§2
OPIS DZIAŁAŃ I METODY REALIZACJI
 
       9.Projekt zakłada realizację celów w dwóch częściach: teoretycznej (pomoc na etapie przygotowania projektu) oraz praktycznej(konkurs na finansowanie inicjatyw młodzieżowych).
 
9.1. CZĘŚĆ I. POMOC NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU
9.1.1. Wszystkie grupy nieformalne oraz młodzieżowe organizacje pozarządowe, które       wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie, zostaną zaproszone na nieodpłatne warsztaty z tworzenia i zarządzania projektem. Warsztaty zostaną przeprowadzone dnia 10 kwietnia 2013r. w Wicku przez doświadczonego trenera i trwać będą co najmniej 4h. Kolejne warsztaty przeprowadzone zostaną w Lęborku dnia 12 kwietnia 2013r.oraz 26 kwietnia 2013r., miejsce ostatnich warsztatów zostanie ustalone na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.
 
9.1.2. TEMATYKA ZAJĘĆ:
 Warsztaty: Pisanie i zarządzanie projektami /co najmniej 4h/
 1. określenie potrzeb/problemu,
 2. zdefiniowanie celów,
 3. charakterystyki uczestników,
 4. określenie zasobów,
 5. opis działań (metod) i harmonogramu,
 6. sposób oceny,
 7. określenie budżetu.
9.1.3. Możliwe są nieodpłatne konsultacje wniosków z doradcą formalno-prawnym prowadzone w ramach działania Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
9.2.  CZĘŚĆ II. KONKURS NA FINANSOWANIE INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH
 
9.2.1. Do dnia 21 kwietnia 2013r. trwa I nabór wniosków na finansowanie inicjatyw młodzieżowych, II nabór wniosków nastąpi w terminie 6-10 maja 2013r. Wnioski należy składać za pośrednictwem aktywnego formularza, który znajduje się na stronie internetowej www.pfm.morena.org.pl
 
9.2.2. I ocena wniosków nastąpi do dnia 29 kwietnia 2013r., II ocena wniosków w terminie 13-15 maj 2013r. W pracach komisji konkursowych uczestniczyć będą przedstawiciele Stowarzyszenia EDUQ, osoby reprezentujące grantodawców oraz przedstawiciele młodzieżowi.
 
9.2.3.Decyzja o przyznaniu dofinansowania ogłoszona zostanie po pracach komisji konkursowych. Wyniki oceny wniosków zostaną opublikowane na stronie www.eduq.pl Liderzy grup o decyzji dowiedzą się drogą mailową.
 
9.2.4. Realizacja projektów będzie przebiegała z zachowaniem następujących zasad:
 
 1. Każda grupa wyznaczy lidera, który stanie się pełnomocnikiem grupy. Z Liderem zostanie podpisana umowa woluntarystyczna (porozumienie).
 2. Nad przebiegiem prac każdej z grup czuwać będzie osoba mająca doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów (coache), która będzie wspierała pracę grupy.
 3. Projekt powinien trwać nie dłużej niż 1 miesiąc, a proponowane działania zakończyć nie później niż 30 czerwca 2013 roku.
 4. Po zakończeniu projektu grupa będzie musiała napisać sprawozdanie oraz dostarczyć dokumentację projektu /faktury, zdjęcia, artykuły prasowe itp./
9.3.  DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE) WARSZTATY DLA GRUP
 
Dla przedstawicieli grup i organizacji, które otrzymają dofinansowanie przygotowane zostaną wybrane warsztaty poświęcone:
 1. Promocja inicjatyw
 2. Rozwój twórczy
 3. Zarządzanie zasobami
 4. Pozyskiwanie Partnerów
 5. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów grupowych
O terminie i miejscu warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefonicznie, w terminie 7 dni przed szkoleniem. Udział w warsztatach jest dobrowolny.
 
§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
10. Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 
11.Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
 
12. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.