EVS4ALL

AKCJA 2 - PARTNERSTWA STRATEGICZNE W DZIEDZINIE KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I MŁODZIEŻY

„W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania, opracowywania, przekazywania lub wdrażania innowacyjnych praktyk, a także do realizacji wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim.

Partnerstwa strategiczne są otwarte dla wszelkich rodzajów organizacji działających w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży lub w innych sektorach społeczno-ekonomicznych oraz dla organizacji prowadzących działalność o charakterze przekrojowym w odniesieniu do różnych dziedzin. W zależności od priorytetu określonego w projekcie w partnerstwach strategicznych powinni uczestniczyć najbardziej odpowiedni i różnorodni partnerzy, co pozwoli na czerpanie korzyści z różnych doświadczeń, profili i szczególnej wiedzy fachowej oraz na osiągnięcie rezultatów projektu, które są znaczące i charakteryzują się wysoką jakością.”

W ramach Akcji 2 współrealizujemy dwa projekty: European Voluntary Service for All oraz Mobilité Internationale Pour Tous  (Partnerstwa Strategiczne Dla Młodzieży) wraz z 5 innymi krajami (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Rumunia, Hiszpania).

Głównymi celami Akcji 2 są:

 • promowanie wysokiej jakości w dziedzinie pracy z młodzieżą, wspieranie włączenia społecznego i zatrudnienie osób młodych o mniejszych szansach (w tym młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się); umiędzynarodowienie pracy z młodzieżą i otwarcie jej na współpracę międzysektorową; profesjonalizację osób pracujących z młodzieżą, poprzez zdobywanie przez nich kompetencji, ustanawianie standardów jakości, kodeksów etycznych i zawodowych; wzmocnienie związków między polityką, badaniami i praktyką; promowanie większej wiedzy, uznania i poświadczenia w zakresie pracy z młodzieżą i uczenia się pozaformalnego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym;
 • promowanie pozycji, uczestnictwa i aktywności obywatelskiej wśród osób młodych dzięki projektom mającym na celu: poszerzenie i pogłębienie politycznego i społecznego uczestnictwa osób młodych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub światowym; umożliwienie osobom młodym nawiązania kontaktu z wybranymi decydentami, publicznymi administracjami, grupami interesów, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego lub z poszczególnymi obywatelami biorącymi udział w jakimkolwiek procesie politycznym lub społecznym wpływającym na ich życie, oraz wyrażenia własnych opinii wobec powyższych podmiotów, a także wywarcia na nie wpływu;
 • promowanie kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i społecznej przedsiębiorczości wśród osób młodych. Nastawienie młodych osób na realizację przedsiębiorczych pomysłów, mających na względzie sprostanie wyzwaniom i rozwiązanie problemów zaistniałych w ich społecznościach.

Wspierane działania:

 • działania, które prowadzą do zacieśnienia współpracy między organizacjami w celu ustanowienia wymiany praktyk;
 • działania promujące opracowywanie, wypróbowywanie i wdrażanie innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży;
 • działania ułatwiające uznawanie i poświadczanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego;
 • działania w zakresie współpracy między władzami regionalnymi, mające na celu promowanie rozwoju systemów kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży oraz włączenia ich w działania związane z rozwojem lokalnym i regionalnym;
 • działania wspierające niepełnosprawne osoby uczące się/osoby uczące się o specjalnych potrzebach w celu ukończenia przez nie cyklów kształcenia i w celu ułatwienia ich przejścia na rynek pracy, w tym poprzez zwalczanie segregacji i dyskryminacji w dziedzinie kształcenia w odniesieniu do zmarginalizowanych społeczności;
 • działania mające na celu lepsze przygotowanie i wdrożenie pracowników w dziedzinie kształcenia i szkolenia, potrafiących sprostać wyzwaniom w środowisku nauki związanym z równością, zróżnicowaniem i włączeniem społecznym;
 • inicjatywy transnarodowe promujące zmysł przedsiębiorczości, mające na celu wspieranie aktywności obywatelskiej i przedsiębiorczości (w tym przedsiębiorczości społecznej), wspólnie realizowane przez co najmniej dwie grupy osób młodych z różnych krajów.

Głównymi celami projektów EVS4ALL i MI4ALL są:

 • włączanie młodzieży z mniejszymi szansami, które do tej pory były niedostatecznie reprezentowane w europejskich wolontariacie
 • zaangażowanie i zasięg do dalszych zainteresowanych stron do udziału w Wolontariacie Europejskim w celu zwiększenia zdolności programów wolontariatu w Europie;
 • promowanie Wolontariatu Europejskiego, a zwłaszcza idei bardziej integracyjnego EVS, stosując szerokie strategie komunikacji i rozpowszechniania.
 • promowanie równości i integracji - zwiększenie dostępu młodych ludzi o mniejszych szansach do Europejskiego Wolontariatu
 • oferowanie równych szans - zwiększenie aktywności obywatelskiej i świadomości europejskiej młodzieży z mniejszymi szansami
 • rozwój umiejętności i zwiększenie szans zatrudnienia młodych ludzi o mniejszych szansach- nowe podejście metodologiczne

Projekty są podobne, jednak EVS4ALL jest poświęcony mobilności dla osób z mniejszymi szansami, MI4ALL natomiast mobilności młodych ludzi, którzy szukają pracy i chcą doskonalić swoje umiejętności.

Zapraszamy na Facebook’a: https://www.facebook.com/evs4all?ref=profile

(część informacji pochodzi z: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf )