REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

 

Przedsiębiorczość z ludzką twarzą

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Przedsiębiorczość z ludzką twarzą – program edukacyjny z zakresu ekonomii społecznej, realizowanym przez Stowarzyszenie EDUQ.

2.      Biuro Projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Krzywoustego 1/115, 84- 300 Lębork. Kontakt: tel. 694 242 952, fax 059 7260924 lub drogą elektroniczną: biuro@eduq.pl

3.      Wszelkie informacje na temat Projektu będą przekazywane do wiadomości publicznej na stronie Stowarzyszenia: www.eduq.pl

4.      Projekt współfinansowany jest ze środków Stowarzyszenia EDUQ oraz Starostwa Powiatowego w Lęborku.

5.      Głównym celem projektu jest:

  • poszerzenie wiedzy 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lęborku, na temat ekonomii społecznej.  

6.      Termin realizacji Projektu:  lipiec – listopad 2013r.

7.      Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 16-20 lat zamieszkująca powiat lęborski  i uczęszczająca do szkoły ponadgimnazjalnej na terenie powiatu.

8.      Każda osoba przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zgłoszeniowego powinna zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa.

§2

UCZESTNICY PROJEKTU

9.  Uczestnikami projektu powinny być osoby  w wieku 16-20 lat, uczące się w szkole ponadgimnazjalnej w Lęborku, chcące poszerzyć wiedzę na temat ekonomii społecznej, które złożyły dokumenty rekrutacyjne i otrzymały potwierdzenie akceptacji uczestnictwa                    w projekcie.

9.1 Zakłada się, że co najmniej 50% uczestników będzie przynależało do grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym.

 

§3

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

10.  Procedura rekrutacji uczestników projektu, przebiega następująco:

a)      dokonanie przez Kandydata zgłoszenia na szkolenie, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej i odesłanie go na adres mailowy: biuro@eduq.pl, bądź dostarczenie go bezpośrednio do biura Projektu, albo przesłanie pocztą,

b)      o zakwalifikowaniu do Projektu decyduje Koordynator, który tworzy listę uczestników na podstawie kolejności zgłoszeń.

c)      w pierwszej kolejności kwalifikowani zostaną Kandydaci należący do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

d)     o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie, Uczestnik zostanie poinformowany listownie, elektronicznie lub telefonicznie, najpóźniej na 2 dni kalendarzowe przed dniem rozpoczęcia szkoleń,

e)      po zakwalifikowaniu się do Projektu, Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa  w realizowanych szkoleniach w pełnym wymiarze ich czasu,

f)       termin zakończenia rekrutacji będzie ogłoszony na stronie internetowej,

g)      liczba Uczestników jest ograniczona. W przypadku braku wolnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji Uczestników z listy, prawo do uczestnictwa w Projekcie będą miały osoby z listy rezerwowej, według kolejności na tej liście.

 

§4

OPIS DZIAŁAŃ I METODY REALIZACJI

 

11.  Projekt zakłada poszerzenie wiedzy 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Lęborku, na temat ekonomii społecznej, poprzez realizację specjalnego programu edukacyjnego.

12.  Uczestnicy wezmą  udział w 30-godzinnym szkoleniu, omawiającym różne aspekty ekonomii społecznej.

13.  Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe.

14.  Szkolenia prowadzić będzie wykwalifikowany i doświadczony trener

 

14.1. I. ASPEKT SPOŁECZNY ES

Tematyka zajęć:

a)        wykluczenie społeczne,

b)        organizacje pozarządowe,

c)        wolontariat,

d)       rozwój lokalny,

e)        partnerstwo,

f)         społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

14.2.  II. ASPEKT EKONOMICZNY ES

Tematyka zajęć:

a)      przedsiębiorczość,

b)      ekonomia społeczna,

c)      przedsiębiorstwo społeczne,

d)     tworzenie modeli biznesowych,

e)      biznesplan.

 

14.3.  III. ASPEKT PRAKTYCZNY ES

Tematyka zajęć:

Uczestnicy podzielenie na 4 pięcioosobowe grupy będą tworzyli biznesplan na swoje przedsiębiorstwo społeczne

 

14.4. O terminie i miejscu szkoleń uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefonicznie, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego.

 

§ 5

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 

15.  Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie wymaga poinformowania Koordynatora. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie składa Uczestnik, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rezygnacja jest skuteczna, jeżeli oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie doręczone Koordynatorowi osobiście lub w mailu, na co najmniej dwa dni przed dniem rozpoczęcia szkoleń.

16.  W miejsce Uczestnika, który złożył rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu/kursie wstępuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, a w razie braku takiej możliwości kolejna osoba z listy rezerwowej.

 

§ 6

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 

17.  Do obowiązków Uczestnika Projektu należy w szczególności:

a)      punktualne i regularne uczestnictwo w szkoleniach, potwierdzane podpisem na liście obecności,

b)      przechowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z uczestnictwem w Projekcie i jego  realizacją, w szczególności porozumienia uczestnictwa w szkoleniu

c)      udział w badaniu ankietowym wykonywanym na potrzeby monitoringu Projektu, przed i po zakończeniu szkolenia.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

18.  Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.

19.  Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.

20.  Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu. 

 

Formularz zgłoszeniowy >> POBIERZ