Try Europe

Try Europe - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych z województwa pomorskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+, relizowany we współpracy z Fundacją Regionalne Centrum Młodzieży w Lęborku.

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu będzie zwiększenie szans 60 absolwentów szkół technicznych oraz 20 uczestników OHP  z województwa pomorskiego  na zatrudnienie oraz  ułatwienie im wejście na rynek pracy.

Cele szczegółowe:
- nabycie nowej wiedzy oraz umiejętności wśród uczestników oraz pracowników organizacji partnerskich
- zwiększenie szans na odnalezienie się na rynku pracy oraz zatrudnienie i lepszych perspektyw kariery;
- poznanie specyfiki funkcjonowania zakładów pracy za granicą
- rozwiniecie  zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości;
- wzrost umiejętności planowania kariery zawodowej, w tym pisania CV i listu motywacyjnego w języku angielskim;
- wzrost  poczucia własnej wartości , sprawczości oraz samodzielności;
- wzrost umiejętności porozumiewania się w języku obcym;
- wzrost świadomości międzykulturowej;
- wzrost wiedzy na temat projektów europejskich oraz motywacji do dalszego uczestnictwa w  mobilności europejskiej;
- zdobycie dokumentu  Europass Mobilność.
 

Główni partnerzy:

 1. BERLINK - Niemcy.
 2. Firma Training Vision - Wielka Brytania.
 3. TRIBEKA TRAINING LAB S.L. - Hiszpania.
 4. Verein zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung Bad Freienwalde e.V. (Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Zatrudnienia i Kwalifikacji Zawodowych) - Niemcy.
 5. Sistema Turismo s.r.l. - Włochy.
   

Realizacja mobilności:

             Mobilność I
             29.08.2016 - 30.09.2016

 • Włochy – absolwenci zawodów: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywienia;
 • Wielka Brytania – absolwenci zawodów: technik informatyk, technik teleinformatyk, technik ekonomista.

  Mobilność II
  16-27.01.2017
   
 • Niemcy - uczestnicy OHP.

  Mobilność III
  28.08.2017 - 29.09.2017
   
 • Niemcy – absolwenci zawodów: informatyk, technik teleinformatyk, technik ekonomista, technik logistyk, technik handlowiec,
 • Hiszpania - absolwenci zawodów: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywienia (cukiernik), technik organizacji reklamy.

  Mobilność IV
  29.01.2018 - 09.02.2018
   
 • Niemcy - uczestnicy OHP.