Zawodowa perspektywa z CIS

„CIS – Twoja szansa” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

 W ramach projektu „CIS – Twoja szansa” udział w projekcie mogą wziąć osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Grupą docelową projektu jest 20 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

-nieaktywnych zawodowo, niezarejestrowanych w PUP,

-będących klientami instytucji integracji społecznej w Gminie Łęczyce, Linia i Luzino, w tym osoby z niepełnosprawnością.

Wsparciem z zakresu aktywnej integracji przewiduje się objąć także 20 osób z rodzin uczestników projektu.

Projekt jest realizowany od 31 października 2018 roku do 30 września 2020 roku.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej członków Centrum Integracji Społecznej poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności.

Planowane efekty i cele szczegółowe projektu:

  • Aktywizacja zawodowa co najmniej 22% uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez doprowadzenie do trwającego co najmniej 3 m-ce zatrudnienia;
  • Poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej świadczonych przez CIS,
  • Aktywizacja społeczno – zawodowa łącznie 20 osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zakres wsparcia w ramach projektu jest zależny od potrzeb i predyspozycji uczestników.

We wniosku o dofinansowanie przewidziano m.in.:

- stworzenie miejsc aktywizacji społecznej w CIS

- specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne (np. psychologiczne, zawodowe)

- kursy i warsztaty

- zajęcia z aktywnej integracji z członkami rodzin

- działania towarzyszące

Wartość projektu – 300.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 285.000,00 zł

Zawodowa perspektywa z CIS grafika