ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania warsztatów komputerowych dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie lęborskim

Utworzono: 02-02-2022

OGŁOSZENIE:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91214/                                                     

                                                             Informacja o wyniku postepowania

dotyczące zorganizowania warsztatów komputerowych dla grupy seniorów, realizowanego przez Stowarzyszenie EDUQ Lębork, w ramach projektu Centrum Usług Społecznych wpowiecie lęborskim  usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: 06 Integracja Działania: 06.02. Usługi społeczne Poddziałania: 06.02.02 Rozwój Usług Społecznych

Szanowni Państwo.

Serdecznie dziękujemy za złożenie oferty.

Informujemy, że oferta, która spełniła wszystkie wymagania określone w przedmiocie zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą cenowo jest oferta Pana   Sławomira Łukaszuka z Lęborka i opiewała na kwotę 2340, 00 zł.