IV nabór na scieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych - OWES

Utworzono: 11-01-2018

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim ogłasza III nabór na ścieżkę wsparcia dla Przedsiębiorstw Społecznych – załącznik nr 1 , 2 lub 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych stanowisk pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

  1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu.
  2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim, ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk) lub w Punktach Informacyjnych:
    Punkt Informacyjny w Lęborku, ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork (tel. 694 242 952)
    Punkt Informacyjny w Bytowie, ul. Podzamcze 34. 77-100 Bytów (tel. 533 339 188)
  3. Formularze można składać osobiście do biura OWES lub do Punktów Informacyjnych w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 od 12.01.2018 r. do 01.02.2018r. włącznie do godz. 15-tej. Decyduje data wpływu.
  4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (decyduje data nadania korespondencji).
  5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego.

UWAGA!!!

Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa w §4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, którzy przejdą pozytywnie:
– procedurę formalną oceny Formularza Rekrutacyjnego PS,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS,
– w uzasadnionych przypadkach – spotkanie/ rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

 Załączniki: