Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywni - Pozytywni

 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Aktywni - Pozytywni
§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1.Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Aktywni-Pozytywni, realizowanym przez Stowarzyszenie EDUQ.
2. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Krzywoustego 1/115, 84- 300 Lębork. Kontakt: tel. 694 242 952, fax 059 7260924 lub drogą elektroniczną: biuro@eduq.pl
3. Wszelkie informacje na temat Projektu będą przekazywane do wiadomości publicznej na stronie Stowarzyszenia: www.eduq.pl
4. Projekt współfinansowany jest ze środków Stowarzyszenia EDUQ, Starostwa Powiatowego w Lęborku, Gminy Cewice, Gminy Wicko oraz Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego.
5. Głównym celem projektu jest:
• aktywizacja młodych ludzi mieszkających w powiecie lęborskim
• wsparcie co najmniej 12 inicjatyw realizowanych przez grupy młodzieży
• nabycie umiejętności interpersonalnych i zarządzania projektami
6. Termin realizacji Projektu: październik - grudzień 2012r.
7. Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 13-24 lata zamieszkująca powiat lęborski.
 
8. Każda osoba przed przystąpieniem do wypełnienia formularza zgłoszeniowego powinna zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa.
 
§2
 
OPIS DZIAŁAŃ I METODY REALIZACJI
 
9. Projekt zakłada realizację celów w dwóch częściach: teoretycznej (pomoc na etapie przygotowania projektu) oraz praktycznej (konkurs na finansowanie inicjatyw młodzieżowych).
 
9.1. CZĘŚĆ I. POMOC NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU
 
9.1.1. Wszystkie grupy nieformalne oraz młodzieżowe organizacje pozarządowe, które wyrażą chęć uczestnictwa w projekcie, zostaną zaproszone na nieodpłatne warsztaty z tworzenia i zarządzania projektem. Warsztaty zostaną przeprowadzone przez doświadczonego trenera i trwać będą co najmniej 4h.
 
Warsztaty: Pisanie i zarządzanie projektami /co najmniej 4h/
 
1) określenie potrzeb/problemu,
2) zdefiniowanie celów,
3) charakterystyki uczestników,
 
określenie zasobów,
opis działań (metod) i harmonogramu,
sposób oceny,
określenie budżetu.
 
9.1.3. Możliwe są nieodpłatne konsultacje wniosków z doradcą formalno-prawnym
prowadzone w ramach działania Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 
9.2. CZĘŚĆ II. KONKURS NA FINANSOWANIE INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH
 
9.2.1. Do dnia 17 października 2012r. trwa nabór wniosków na finansowanie inicjatyw młodzieżowych. Wnioski można składać drogą mailową, bądź bezpośrednio do biura projektu. Wychodząc naprzeciw potrzebom, specyfice grup i organizacji młodzieżowych zakładamy możliwość, iż zamiast opisu projektu grupa/organizacja prześle plik audio, bądź wideo, w którym przedstawi swój pomysł na działanie. Pliki te, również można nadsyłać drogą mailową: biuro@eduq.pl, bądź dostarczyć je osobiście do biura projektu.
 
9.2.2. Ocena wniosków nastąpi dnia 19 października 2012r. W pracach komisji konkursowych uczestniczyć będą przedstawiciele Stowarzyszenia EDUQ, osoby reprezentujące grantodawców oraz przedstawiciele młodzieżowi.
 
9.2.3.Decyzja o przyznaniu dofinansowania ogłoszona będzie w terminie do 23 października
2012r. Wyniki oceny wniosków zostaną opublikowane na stronie www projektu. Liderzy grup o decyzji dowiedzą się drogą mailową.
 
9.2.4. Realizacja projektów będzie przebiegała z zachowaniem następujących zasad:
a. Każda grupa wyznaczy lidera, który stanie się pełnomocnikiem grupy. Z Liderem zostanie podpisana umowa woluntarystyczna (porozumienie).
b. Nad przebiegiem prac każdej z grup czuwać będzie osoba mająca doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch projektów (coache), która będzie wspierała pracę grupy.
c. Projekt powinien trwać nie dłużej niż 1 miesiąc, a proponowane działania zakończyć nie później niż 31 listopada 2012 roku.
d. Po zakończeniu projektu grupa będzie musiała napisać sprawozdanie oraz dostarczyć dokumentację projektu /faktury, zdjęcia, artykuły prasowe itp./
e. Każda grupa przygotuje prezentacje multimedialną swojego projektu, spośród których wyłonione zostaną te najciekawsze i zaprezentowane zostaną na uroczystej Gali Wolontariatu.
 
9.3. DODATKOWE (NIEOBOWIĄZKOWE) WARSZTATY DLA GRUP
 
Dla przedstawicieli grup i organizacji, które otrzymają dofinansowanie przygotowane zostaną warsztaty poświęcone promocji inicjatyw oraz autoprezentacji. O terminie i miejscu warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefonicznie, w terminie 7 dni przed szkoleniem. Udział w warsztatach jest dobrowolny.
 
§3
 
ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW ORAZ „GALA” INICJATYW
 
10 Zakończenie projektów nastąpi 5 grudnia 2012 r. podczas Gali Wolontariatu.
11 Celem Galii będzie podsumowanie zakończonych projektów młodzieżowych oraz zaprezentowanie najciekawszych inicjatyw.
12 Wszystkim grupom zostaną wręczone pamiątkowe certyfikaty, a autorom najciekawszych inicjatyw dodatkowe nagrody.
 
§4
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
13 Realizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
14 Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Koordynatora Projektu w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
15 Niniejszy Regulamin obowiązuje przez okres trwania Projektu.
 
Osoby chętne zapraszamy do wypełnienia forumularza zgłoszeniowego i odesłania go na adres e-mailowy biuro@eduq.pl