Piwo to też alkohol

 Od 1 maja 2013r. ruszyliśmy z projektem „Piwo to też alkohol” współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego pt.: "Piwo to też alkohol"

 

Projekt „Piwo to też alkohol”
 
Od 1 maja 2013r. ruszyliśmy z projektem „Piwo to też alkohol” współfinansowanym ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego w ramach zlecenia realizacji zadania publicznego.
 
CEL
Projekt ma na celu uświadomienie oraz ograniczenie postaw i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym subregionu, poprzez system działań zapobiegawczo-ochronnych, edukacyjnych oraz twórczych.
 
DZIAŁANIA
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie:
 
►warsztatów na temat szkodliwości spożywania alkoholu oraz warsztatów z asertywności,
 
►konkursu na najlepszą antyreklamę substancji uzależniających,
 
►warsztatów propagujących udzielanie I pomocy przedmedycznej.
 
 
ODBIORCY
 
Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież uczęszczająca do świetlic środowiskowych w subregionie. W sumie w projekcie udział weźmie ok. 200 młodych ludzi.